©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Баркасі В.В - Педагогічна бібліографія


Баркасі В.В.

Педагогічний менеджмент як компонент моделі професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов / В. В. Баркасі // Наукові праці : Науково-методичний журнал. - Миколаїв, 2001. - Вип.1 : Педагогічні науки. - С. 75-79.- Бібліогр. в кінці ст.


 1. Березовський Ю.

  Вуз третього тисячоліття : (Університет "Україна" під керівництвом П.Таланчука) / Березовський Ю. // Освіта . - 2001.-N21-22(4-11 квітня). - С.8-9.


 1. Блинова О.Є.

  Зміст і організація професійної підготовки практичного психолога / Блинова О.Є. // Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N8. - С.46-47.


 1. Блощинський І.

  Деякі аспекти аналізу практики формування самооцінки у курсантів вузів / І. Блощинський // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 55-58


 1. Бовкун І.С.

  До проблеми формування емпатії як базової складової професійної " Я- концепції " майбутнього психолога практика научных трудов / І.С. Бовкун // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 67-69


 1. Бойко А.

  Педколективи загальноосвітніх шкіл краще зустрічають випускників педучилищ, ніж пед. факультетів педуніверситетів / Бойко А. // Освіта України. - 2001.-N57(20 листопада). - С.5.


 1. Болотіна Н.

  Розвиток юридичної науки в Україні: Яким має бути викладання соціально-правових дисциплін сьогодні / Болотіна Н. // Вища школа. - 2001.-N2-3. - С.59-67.


 1. Бондарєва Л.І.

  Особливості підготовки спеціалістів економічного фаху на сучасному етапі / Л.І. Бондарєва // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: Методичний аспект : Збірник наукових праць. - Київ : Науковий світ , 2001. - С. 21-30


 1. Бондарчук Ю.В.

  Еколого-правові знання як неодмінний компонент екологічної освіти у педагогічному вузі / Ю.В. Бондарчук, Т.С. Вайда // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 24-32


 1. Бугайчук О.

  Специфіка навчання іншомовному говорінню студентів технічних вузів научных трудов / О Бугайчук // Гуманітарна освіта в технічному університеті: Проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції "АВІА-2000" / Редкол.: В.П. Андрущенко, О.Д. Гнідан, С.С. Кіраль, Є.В. Лузік (відп. ред.) та ін. - Київ : Держкомстат, 2001. - С. 34-39


 1. Букач М.М.

  Взаємозв'язок теорії та практики як передумова формування педагогічної культури магістрів / М. М. Букач // Наукові праці : Науково-методичний журнал. - Миколаїв, 2001. - Вип.1 : Педагогічні науки. - С. 7-11.- Бібліогр. в кінці ст.


 1. Булда А.А.

  Характеристика змісту та формування професійних умінь студентів-істориків в процесі їх методичної підготовки научных трудов / А.А. Булда // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 85-87


 1. Буринський, Володимир Модестович

  . Самостійна робота як засіб удосконалення графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. М. Буринський ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 206 с. ; 29 см


 1. Буряк В.

  Керування самостійною роботою студентів / Буряк В. // Вища школа. - 2001. - №4/5. - С. 48-52


 1. Буцяк В.І.

  Педагогічна культура в системі професійної підготовки майбутніх вчителів музики / В.І. Буцяк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 108-113


 1. Вієвська М.

  Імітаційно-ігровий підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін студентам економічних спеціальностей / Вієвська М., Красовська Л. // Вища школа. - 2001.-N2-3. - С.47-58.


 1. Вієвська М.Г.

  Розвиток творчих здібностей студентів через імітаційно-ігровий підхід до організації навчання. / М.Г. Вієвська // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2001. - Вип. 3. - С. 8-17


 1. Вісник Київського лінгвістичного

  університету. Серія "Філологія" . Т.4, № 2 / Київський держ лінгвістичний ун-т ; Редкол. М.П. Кочерган (гол. ред.) та ін. - Київ, 2001. - 205 с. ; 26 см. - (Серія "Філологія" ; Т. 4, №2). - (в м. обкл.) : б. ц.

 2. Содержание: Генетично-функціональний аспект польсько-української міжмовної омонімії / М. Беднаж. Словотвірне значення та форми його реалізації / Г. І. Артемчук, Н. Г. Іщенко. Соотношение структур сложного предложения и его содержания / Л. М. Минкин. Когнітивні характеристики англійської мовної особистості / І. А. Морякіна. Функціонування англійського дієслова у науковому стилі / С. С. Нагорна. Деякі тенденції розвитку системи фонем в історії англійської та німецької мов / І. В. Ступак. "Червоне колесо" О. Солженіцина в контексті розвитку нової метафізичної парадигми ХХІ століття / Т. В. Клеофастова. Особливості поетики іспанського роману доби постфранкізму / Т. Ф. Заремба. Духовне начало в ліриці Василя Голобородька / Л. В. Дударенко. Парадокс як один із засобів відтворення "лінгвістичної маски" Оскара Уайльда / Г. Л. Колесник. Релігійний аспект роману Фленнері О'Коннор "Мудра кров" / І. В. Яковенко.

 3. Вакуленко Т

  Особливості навчання англійській розмовній мові у технічному вузі научных трудов / Т Вакуленко // Гуманітарна освіта в технічному університеті: Проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції "АВІА-2000" / Редкол.: В.П. Андрущенко, О.Д. Гнідан, С.С. Кіраль, Є.В. Лузік (відп. ред.) та ін. - Київ : Держкомстат, 2001. - С. 39-42


 1. Василенко Л.М

  Підготовка студентів музично-педагогічних факультетів до професійно-педагогічної діяльності в контексті їх вокально-методичного навчання научных трудов / Л.М Василенко // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 14. - С. 136-142


 1. Величко О.Б

  Гуманітаризація освіти та її вплив на становлення особистості студента научных трудов / О.Б Величко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип. 24. - С. 25-29


 1. Величко О.Г.

  Навчальний план з фундаментальних дисциплін: розклад занять на завтра научных трудов / О. Г Величко, В. І Шатоха // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 8-17


 1. Вишківська В.Б.

  Формування системи педагогічних знань у процесі вивчення курсу "Педагогіка" научных трудов / В.Б. Вишківська, О.В. Піскун // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 108-110


 1. Вишневська Л.В.

  Комплексний підхід до формування екологічної культури молоді при вивченні хімічних виробництв / Л.В. Вишневська, В.П. Вишневський // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 39-45


 1. Волкова Л.В.

  Ділова гра у навчальному процесі вищої школи научных трудов / Л.В. Волкова // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 120-122


 1. Волкова Н.І.

  Формування професійно значущих якостей в процесі підготовки майбутніх економістів / Н.І. Волкова // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: Методичний аспект : Збірник наукових праць. - Київ : Науковий світ , 2001. - С. 31-39


 1. Волошина В.Я.

  Застосування модульно-рейтингової системи оцінювання знань у професійній підготовці вчителя (на матеріалах вивчення історії педагогіки) / В.Я. Волошина // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 54-56


 1. Воронова А.Б.

  Про САТ - технології в підготовці фахівців научных трудов / А.Б. Воронова, І. Верч // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2001. - Вип. 26. - С. 20-23


 1. Воронова А.Б.

  Про САТ-технології в підготовці фахівців / А.Б. Воронова, І. Верч // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 20-23


 1. Воскресенська Н.В.

  Формування у студентів умінь працювати з методичною літературою научных трудов / Н.В. Воскресенська // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 122-124


 1. Гавриш І.В.

  Теоретичні питання підготовки студентів до перевірки статистичної гіпотези дослідження в курсових і дипломних роботах з педагогіки / І.В. Гавриш // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 18 , Ч. 1. - С. 92-100


 1. Гапоненко Л.П.

  Моделювання комунікативних ситуацій як засіб формування готовності студентів до іншомовного спілкування. / Л.П. Гапоненко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2001. - Вип. 3. - С. 37-43


 1. Гевко О.

  Формування національно-патріотичних рис у студентів / Гевко О. // Рідна школа. - 2001.-N11. - С.47-48.


 1. Герман Н.

  Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання / Герман Н., Тягунова Н. // Вища школа. - 2001. - №4/5. - С. 53-61


 1. Гладкий М.

  Студенти педагогічного університету опановують лозоплетіння / Гладкий М., Титаренко В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001.-N1. - С.37-40.


 1. Гладченко О.В.

  Професійна спрямованість занять з інформатики у вузах фінансового профілю / О.В. Гладченко // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - Вип. 4. - С. 167-174


 1. Годлевська А.І

  Комунікативна культура-головна умова успішної організаціїї навчально-виховної діяльності научных трудов / А.І Годлевська // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 15. - С. 108-115


 1. Головко Н.І.

  Різнорівневий рейтинговий контроль знань студентів під час блокового навчання : материалы временных коллективов / Н. І Головко // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій / Ред. кол. П.П. Антонюк, Г.П. Балабанова, О.В. Богомолов та ін. - Київ : Фенікс, 2001. - Вип. 2. - С. 105-106


 1. Горонескуль М.М.

  Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з математики з використанням середовища Maple / М.М. Горонескуль // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 92-95


 1. Грідіна Л.

  Проблеми інтенсифікації навчання іноземній мові у немовному вузі в сучасних умовах научных трудов / л Грідіна // Гуманітарна освіта в технічному університеті: Проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції "АВІА-2000" / Редкол.: В.П. Андрущенко, О.Д. Гнідан, С.С. Кіраль, Є.В. Лузік (відп. ред.) та ін. - Київ : Держкомстат, 2001. - С. 52-59


 1. Григоренко Л.В.

  Адаптація студентів першокурсників до самостійної роботи у вищій школі. / Л.В. Григоренко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2001. - Вип. 3. - С. 77-81


 1. Грищенко В.І.

  Шляхи удосконалення організації учбового процесу та практичної підготовки студентів на кафедрі акушерства та гінекології Харківського державного медичного університету / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, О.П. Танько // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 39-42


 1. Губенко І.Я

  Формування здорового способу життя як складова виховної роботи серед студенської молоді научных трудов / І.Я Губенко, В.М Шапошнікова // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 104-109


 1. Гуманізація навчально-виховного процесу

  : Науково-методичний збірник. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ін-т ; Відп. ред. Г.І. Льогенький. - Слов'янськ : СДПІ, 2001. - 328 с. ; 20 см. - (в м. обкл.) : б. ц.

 2. Содержание: Педагогічна практика студентів у системі фахової підготовки майбутнього вчителя / В.І. Сипченко. Взаємодія педагогічного інституту та школи - головний шлях підвищення ефективності педагогічної практики студентів / В.І. Рукасов, І.П. Внукова. Мікровикладання як засіб ранньої підготовки студентів до педагогічної практики / В.Т. Сергеев. Розвиток пізнавальної активності і самостійності студентів у процесі педагогічної практики / Т.В. Плюхіна, Н.П. Плюхіна. Навчально-дослідна робота студентів фізико-математичного факультету під час педагогічної практики / Л.Г. Плесканьова, Н.І. Труш, Р.А. Чурінова. Перетворення цілей навчання на основі розвитку предмета сумісної діяльності студента-практиканта і учня / О.В. Ковальова. Особливості підготовки студентів філологічного факультету до педагогічної практики на III курсі / А.І. Переухенко, П. Блонський. Розвиток творчої активності і самостійності студентів в процесі педагогічної практики / Н.В. Тарасенко. Педагогічні умови формування професійних навичок студентів педагогічного факультету у процесі педпрактики / Н.М. Георгян, Т.А. Садова. Влияние личности учителя на формирование мировоззрения студента-практиканта / С.А. Саяпина. Роль методиста за фахом в результативності педагогічної практики студентів / Г.Я. Цибулько, М.Т. Малюта. О важнейшем этапе профессиональной подготовки учителя / Р.В. Олейник, В.П. Овчаренко. Організація виробничої педагогічної практики студентів заочної форми навчання / Н.М. Ляшова, О.А. Яковенко. Організація педагогічної практики - запорука ефективної професійної підготовки вчителя / Г.Я. Цибулько. Колективні творчі справи та педагогічні ігри як ефективні форми підготовки студентів до позанавчальної виховної практики / О.І. Олійник, А.С. Макаренко. Формирование навыков педагогического взаимодействия студентов во время производственной практики / Т.Н. Лившиц. Педагогічна практика як вияв професійної підготовки студента-філолога / З.О. Клименко. Підготовка студента до роботи класного керівника з проблемними сім'ями / О.О. Гуляр. Вплив психологічної практики на формування мотиваційної орієнтації майбутніх фахівців / Г.Ф. Сухарь. Реалізація виховної мети на предметному уроці як частина виховної роботи студента-практиканта / Н.В. Рець. Досвід організації і проведення виховної педагогічної практики в Краматорському економіко-гуманітарному інституті / В.І. Шабанов. Виховні ідеали польської педагогіки міжвоєнного періоду в контексті гуманізації виховання (1918-1939 рр.) / М.Б. Євтух. Вчитель як виховуючий фактор (історико-педагогічний аспект) / С.Т. Золотухіна. Софія Русова про розвиток педагогічної думки західної Європи / Г. Кемінь. Становлення та розвиток професійно-технічної освіти на Донбасі (кінець XIX початок XX сторіччя) / М. Карелін. Історико-теоретичний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду виховної роботи з дітьми сиротами / С.В. Коношенко. Проблеми фізичного виховання в педагогічних поглядах Г. Ващенка / О. Логвиненко. Питання практичної підготовки вчителя у педагогічній журналістиці другої половини XIX століття / О.М. Лук'янченко. Просвітницька діяльність письменників-будителів Закарпаття у другій половині XIX ст. / Т. Надім'янова. Історична основа громадянського виховання / В.Г. Постовий. Деякі питання теорії та практики внутрішньошкільного управління у вітчизняній педагогічній пресі 20 - 30-х рр. XX ст. / О. Шевченко. Про історичні джерела аматорської театральної діяльності українських студентів / О.Г. Черевань. К.Д. Ушинський про фізичне виховання особистості / Е.Ю. Дорошенко. Зародження і розвиток ідей гуманізму в епоху Київської Русі / В.В. Сипченко. Феноменологія у педагогіці: можливості інтеграції / В.Ф. Орлов. Культура мовлення вчителя в контексті формування педагогічної культури / О.О. Бабакіна. До питання лінгводидактичної підготовки вихователя до роботи в умовах білінгвізму / М.Б. Головко, Л.В. Крайнова. Функції та види педагогічної імпровізації / В.М. Смиренський. Використання відео- та аудіоматеріалів при навчанні іншомовного спілкування студентів мовних факультетів / І.Б. Коротяєва. Функціонування вчителя іноземної мови як суб'єкта педагогічної праці / Л.Т. Тишакова. Зміст і компоненти базової культури особистості / В.В. Марчук. Розвиток творчої пізнавальної діяльності студентів (деякі підсумки дослідно-експериментальної роботи) / М.І. Виноградська. Мотиваційний підхід як форма когнітивно-практичної єдності процесу засвоєння іноземної мови / С.Г. Мунтян. Особливості вивчення навчального курсу "Основи педагогіки і психології" студентами юридичного факультету / В.Н. Патлачук. Характеристика основных режимов интеллектуально-мозговой деятельности учащихся и их классификация / О.Л. Кошелєв. Роль інтелектуальних почуттів у розв'язанні навчальних задач / Ю.Ю. Ільїна. Умови формування у сільських школярів потреби в оволодінні готовністю до фермерської праці / А.О. Кучерявий. Дидактична суть загадок і скоромовок (на матеріалі фольклору Донбасу) / Ю.В. Ледняк. Актуальність проблем соціальної педагогіки у початковій школі / В.Л. Єфімов. Генезис регулюючої функції мовлення у дітей дошкільного віку / Л.О. Калмикова. Вплив знань про геометричні фігури на розумовий розвиток дітей старшого дошкільного віку / З.І. Ікуніна, В.І. Прокопенко. До проблеми удосконалення комунікативної компетентності дошкільників / О.П. Аматьєва. Дитячий фольклор - феномен мовленнєвотворчої діяльності / Н.В. Гавриш. Вивчення і розвиток внутрішнього світу дитини старшого дошкільного віку засобами малювання і мистецтва живопису / О.О. Дронова, Н.Ю. Лукашова. Особливості формування розумових здібностей у дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційних форм навчання математиці / Н.В. Дметерко. До проблеми формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку / Т.О. Пономаренко. Виховання в пошуках ідеалу / А. Федь. Виховання громадянина - нагальна проблема сучасності / А.В. Рець. Складові підготовки старшокласників до сімейного життя / І.М. Мачуська. Гуманізація навчально-виховного процесу як чинник морального розвитку особистості студента / А. Донцов. Основні напрями сучасного етапу реформування шкільної освіти в США / М.О. Шутова. Сучасний стан екологічної освіти у Великобританії та тенденції її розвитку / Я.В. Полякова. Исследование индивидуальных психологических особенностей учеников / Н.А. Семенов. Проблема половой дифференциации в отечественной психологии / Д.В. Логинова. Формування позитивного ставлення до моральної діяльності у розумово відсталих младших школярів / О.М. Вержеховська.

 3. Діденко М.М.

  Формування виховної функції в процесі взаємозв'язку лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів научных трудов / М.М. Діденко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2001. - Вип. 26. - С. 74-79


 1. Дерлеменко В.В.

  Підготовка фахівців з розповсюдження науково-технічної інформації в Навчальному центрі нових інформаційних технологій Національної сільськогосподарської бібіліотеки США / В.В. Дерлеменко // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 235-238


 1. Дикуха О.В.

  Особистісно-діяльнісний підхід до формування творчих педагогічних умінь у студентів / О.В. Дикуха // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2001. - Т.28 : Педагогіка. Філологія. - С. 28-33


 1. Димченко С.С.

  Психологічні особливості самостійної роботи в класі диригування / С.С. Димченко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 16-19


 1. Добрускін М.

  Гуманізація як стратегічний напрям технічної освіти : (Проблеми вищої школи) / Добрускін М. // Рідна школа. - 2001.-N12. - С.13-16.


 1. Дягілєва Л.Д.

  Вплив системи завдань випереджаючого характеру на запам'ятовування курсантами вищих закладів освіти в МВС навчального матеріалу / Л.Д. Дягілєва // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: Методичний аспект : Збірник наукових праць. - Київ : Науковий світ , 2001. - С. 65-68.


 1. Євтух М.Б.

  Методолого-педагогічні засади багаторівневої психолого-педагогічної підготовки фахівців / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк, В. І. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. - Слов'янськ, 2001. - Вип. 12. - С. 31-53


 1. Єфіменко Н.П.

  Педагогічні умови забезпечення екологічної підготовки студентів вищих технічних закладів освіти / Н.П. Єфіменко // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 122-125


 1. Єфіменко П.Б.

  Засоби підвищення ефективності вивчення дисципліни "Масаж" / П.Б. Єфіменко // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 119-122


 1. Живицька Л.В.

  Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із методики мови / Л.В. Живицька, О.О. Горсько // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 84-86


 1. Жорнова О.І

  Фориування образу майбутнього як стратегічна мета виховання студентів научных трудов / О.І Жорнова // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 97-104

?


barotravma-kishechnogo-3.html

barotravma-legkih--.html

barotravma-pri-podeme--.html

barotravma-uha.html

barov-lisalam-balanicdan-14.html