©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

b irlə şd irilm ə m iş,  v ə   m ik ro fo n d a n - A z o rb ə y c a n r o äp ublikası p re zid e n tin in İş io r İdaros


b irlə şd irilm ə m iş,  v ə   m ik ro fo n d a n 

 

v ə   b ir  v ə  y a   bir  n e çə

-

976-

re p ro d u k to rd a n   ib a rə t d əstlər:8518  3 0   100 0 -  m ü lk i  a v ia s iy a   ü çü nəd15~  d igərləri:8518  3 0  2 0 0  0 —  naqilli telefon   d əstək ləriəd158518  3 0  8 0 0  0 —   d igərləriəd158 5 1 8  4 0- səs tezlik ləri  g ü clə n d iricilə r:8518 4 0   100 0 ~  m ü lk i a v ia s iy a  ü çü nəd1 5-  d ig ərləri:8518 4 0  3 0 0  0 —   telefon v ə  ö lçü   gü clən d iriciləriəd15—   d ig ərləri:8518 4 0  9 1 0  0 —  birk anallıəd158518  4 0   9 9 0 0 —  d ig ərləriəd158 5 1 8   5 0- elek trik   sə sg ü clə n d irici  d əstləri:8518 5 0   100 0 -  m ülki  a v ia siy a  ü çü nəd158518  5 0  9 0 0  0 ~   d igərləriəd158 5 1 8  9 0  0 0 0  0 - h issələr

-

158 5 1 9E le k tro p ro iq rıv a te llə r (d ek lər),

 

q ra m m o fo n   v alların ın   səslən d iri-

 

ciləri,  k a sse t p le y e rlə ri  v ə s ə sy a z m a 

 

q u rğ u ları  o lm a y a n   d ig ə r

 

səslən d irici  a p a ra tla r:8 5 1 9  1 0   0 0 0  0 -  pul  v ə y a  jeton la  işləy ən  q ra m m o -

 

fon  v alların ın  səslən d iriciləriə d15-  d ig ə r  q ra m m o fo n   valların ın 

 

səslən d iriciləri:8 5 1 9  2 1   0 0 0   0 ~   re p ro d u k to ru  o lm a y a nəd158 5 1 9  2 9   0 0 0  0 ~  d igərləriəd15-  ele k tro p ro iq rıv a te llə r  (d ek lər):8 5 1 9   31  0 0 0   0 ~  v alların  a v to m a tik   d əyişd irilm əsi

 

m e x a n iz m i  iləəd158 5 1 9   3 9   0 0 0  0 -  d igərləriəd158 5 1 9  4 0   0 0 0  0 -  rad io  ilə tra n s ly a siy a  ü çü n 

 

səslən d irici  q u rğ u la rə d15- d ig ə r s əslən d irici  a p a ra tu ra la r:8 5 1 9   9 2   0 0 0 0~   cib k a sse t  p ley erləriəd158 5 1 9   93-  d ig ə r  k a sse t tip ləri:—  m ü h ərrik li  n ə q liy y a n 

 

v asitələrin d ə  istifa d ə  o lu n an :8 5 1 9  9 3   3 1 0  0 —  an aloq   v ə  rəq əm li  o xu y an 

 

äistem ləəd15

-

977-

8 5 1 9   9 3   3 9 0  0 —   d ig ərləriəd1 5—   d ig ə rlə ri:8 5 1 9   9 3   8 1 0  0 —   a n a lo q  v ə   rə q ə m li o x u y a n 

 

s iste m ləəd1 58 5 1 9  9 3   8 9 0  0 —   d ig ə rlə riəd1 58 5 1 9   99—  d ig ə rlə ri:—   la z e rli o x u y a n  siste m lə :8 5 1 9   9 9   1 2 0  0 —   d ia m e tri  6 ,5   s m -d ə n  ç o x 

 

o lm a y a n  d isk lə rd ə n  is tifa d ə   e d ə n ,

 

m ü h ə rrik li n ə q liy y a t v a s itə lə rin d ə 

 

is tif a d ə  o lu n a nəd1 58 5 1 9   9 9   1 8 0   0 —   d ig ə rlə riəd1 58 5 1 9  9 9   9 0 0   0 —   d ig ə rlə riə d1 58 5 2 0M a q n ito fo n la r  v ə   d ig ə r  s ə s y a z m a 

 

a p a ra tu ra la rı,  s əslən d irici  q u r ğ u la r

 

d a x il  o lm aq la v ə  y a   o lm a m a q la :8 5 2 0 1 0   0 0 0  0 -  d ik to fo n la r, x a rici  enerji m ə n b ə y i

 

o lm a d ıq d a  işlə m ə y ə nəd158 5 2 0  2 0   0 0 0  0 -  a v to c a v a b   telefonlarıə d15-  d ig ə r m a q n ito fo n la r, s ə sin   səslən -

 

d irilm ə s i ü ç ü n  q u rğ u la r  d a x il

 

o lm a q la :8 5 2 0   3 2—  rə q ə m li  səs  yazılışı  ilə:—   k a ss e t tipli:—   q u ra şd ırılm ış   g ü c lə n d iric i  v ə   bir

 

v ə  y a   d a h a   ç o x  re p ro d u k to r  ilə:8 5 2 0   3 2   1 1 0  0 ------ x a ric i  enerji  m ən b əy i  o lm a d a niş lə y ə  bilənəd158 5 2 0  3 2   1 9 0  0 ------ d ig ərləriəd158 5 2 0   3 2   3 0 0  0 —   cib m aq n itofo n larıə d158 5 2 0   3 2  5 0 0  0 —   d ig ərləriəd15—   d ig ərləri:8 5 2 0  3 2  9 1 0  0 —   m a k a ra   ü z ə rin d ə  olan   m a q n it

 

le n tlə rin d ə n   istifad ə  ed ən ,  səsi  sab it

 

1 9   s m /s a n   sü rə tlə   v ə  y a   19  s m /s a n -

 

d ə n  ç o x   o lm a y a n   b ir  n eçə  s ü r ə tlə 

 

y a z m a ğ a   v ə  y a   s ə s lə n d irm ə y ə 

 

im k a n   v e rə nəd158 5 2 0  3 2   9 9 0  0 —   d igərləriəd158 5 2 0   3 3  • --  d ig ə r k asset tipli:

-

978-

—   q u ra şd ırılm ış  g ü ciən d irici  v ə   bir

 

v ə   ya  d a h a   ç o x   re p ro d u k to r ilə:8 5 2 0  3 3 1 1 0  0 —  xarici  enerji  m ə n b ə y i  o lm ad an 

 

işləyə  bilənəd158 520  33  190 0 —   d ig ərləriə d158520  33  300 0 —  cib  m a q n ito fo n la rıəd158520 3 3  9 0 0  0 —   d ig ə rlə riəd1 58 5 2 0  39--  d ig ərləri:8 520 3 9   100 0 — m a k a ra  ü z ə rin d ə  olan m a q n it

 

len tlərin d ən   istifa d ə   ed ən,  səsi  sabit

 

19  s m /s a n  s ü rə tlə   v ə  y a   19  s m /s a n -

 

d ən  ç o x  o lm a y a n  bir n eçə  sü rə tlə 

 

y a z m a ğ a  v ə  y a   sə slə n d irm ə y ə 

 

im k an   v e rə nəd158 5 2 0  3 9   9 0 0  0 —   d ig ərləriəd158 5 2 0   90- d ig ərləri:8 5 2 0   9 0   1 0 0  0 — m ü lk i  a v ia s iy a  ü çü nəd158 5 2 0   9 0  9 0 0  0 -   d ig ərləriəd158521V id e o y a z ı  v ə  y a   v id e o ca n la n d ırıcı

 

a p a ra tu ra la r,  v id e o ty u n e rlə  b irlikd ə

 

v ə  y a   o n s u z :8521  10- m a q n it  len tlərd ə:8 5 2 1   1 0   1 0 0  0 -  m ü lk i a v ia s iy a  ü ç ü nəd15—  d ig ərləri:8521  1 0  3 0 0  0 —   len tin in  eni  1 ,3  sm -d ə n  ço x

 

o lm a y a n ,  len tin   h ə rə k ə t sü rəti 5 0 

 

m m /s -d ə n   ç o x   o lm a m a q la   y azılışa

 

v ə  c a n la n d ırm a y a   im k an   v e rə nəd158 5 2 1   10  8 0 0   0 —  d ig ərləriəd158 5 2 1   9 0   0 0 0  0 -  d igərləriəd158 5 2 2Y aln ız v ə   əsasən   8 5 1 0 -8 5 2 1   m al

 

m ö v q e lə rin d ə   tə sn if ediiən

 

a p a ra tu ra la rla   istifa d ə y ə   y ararlı

 

a v a d a n lıq la rın  h issələri  və

 

lə v a z im a tla rı:8 5 2 2 1 0   0 0 0  0 -  sə sg ö tü rə n lə r

-

158 5 2 2   9 0-  d ig ərləri:8 5 2 2   9 0   1 0 0   0 -  tərk ib in d ə iki  v ə  y a   d a h a  artıq 

 

b irləşm iş  k o m p o n e n t  olan,  8 5 2 0   9 0 

 

y a rım m ö v q e y in d ə   təsn if ed ilən 

 

av a d a n lıq la r ü çü n   n ə z ə rd ə15

-

979-

tu tu lm u ş   m o d u lla r  v ə   q o v ş a q la r,

 

m ü lk i  a v ia s iy a   ü çü n—  d ig ə rlə ri:8 5 2 2  9 0  3 0 0  0 —   s ə s g ö tü rə n lə r in  iy n ə lə ri;  s ə sg ö -

 

tü rə n lə rin   iy n ə lə ri ü ç ü n   a lm a z ,  s a p -

 

fir v ə   d ig ə r  q iy m ətli  v ə  y a   a z q iy -

 

m ə tli  d a şla r  (təbii,  süni  v ə  y a 

 

r e k o n s tru k s iy a   ed ilm iş),

 

b ə rk id ilm iş  v ə  y a  b ə rk id ilm ə m iş1 5—   d ig ə rlə ri:—   e le k tro n  m o d u llar:8 5 2 2   9 0  5 1 0  0 ------ 8 5 2 0 2 0  OOOOalty a rım m ö v q e y in d ə k i  a p a ra tu ra la rın-1 58 5 2 2   9 0   5 9 0  0 ------ d ig ə rlə ri

-

1 58 5 2 2   9 0  9 3 0  0 —   sə s  y a z ıh ş ı v ə  c a n la n d ırılm a s ı

 

q u r ğ u la n n ın  h a z ırla n m a sı  ü ç ü n 

 

is tifa d ə   o lu n an ,  q alın lıq ları  5 3   m m -

 

d ə n   ç o x   o lm a y a n  a y rı-a y rı k a ss e t

 

d e k lə ri1 58 5 2 2   9 0   9 8 0  0 —  d ig ə rlə ri

-

158 5 2 3S ə s  y azılışı v ə  y a  b aşq a  ş ə k ild ə 

 

an a lo ji  y a z ıla r ü ç ü n  y a z ılm a m ış 

 

h a z ır   d aşıy ıcılar,  37 -ci  q ru p u n 

 

m ə m u la tla n n d a n   başqa:-  m a q n it len tləri:8 5 2 3   11  0 0 0  0 —  e n i 4  m m -d ə n  ç o x  o lm a y a nə d158 5 2 3 1 2  0 0 0  0 -   en i  4  m m -d ə n   artıq,  lak in   6 ,5  m m -

 

d ə n  ç o x  o lm a y a nəd158 5 2 3   13  0 0 0  0 —  en i  6 ,5   m m -d ə n   ço xəd158 5 2 3  2 0-  m a q n it d isk ləri:8 5 2 3   2 0   1 0 0   0 --  s ə rtəd158 5 2 3  2 0   9 0 0  0 --  d ig ə rlə riəd158 5 2 3   3 0   0 0 0  0 - m a q n it zolağ ı  o lan  k a rto ç k a la rəd158 5 2 3   9 0   0 0 0   0 -  d ig ə rlə riəd158 5 2 4S əs  yazılışı  v ə   y a   analoji  y a z ılış la r

 

ü ç ü n   vallar,  len tlər  v ə   d ig ə r  d a şı-

 

y ıc ıla r,  yazılm ış,  valların   h a z ırla n -

 

m a s ı ü ç ü n  m a trislə r  v ə   fo rm a la r

 

d a x il  o lm aq la,  3 7 -c i  q ru p u n 

 

m ə m u la tla r m d a n  b aşq a:8 5 2 4   10  0 0 0  0 -  v a lla rəd15

-

980-

-  lazerli  o x u y u c u   sistem lər  ü çü n 

 

disklər:8524 31  000 0 — səs  v ə  y a   tə s v ird ə n   fərqli

 

h ad isələrin  can la n d ırılm a sı  ü çü nəd158 5 2 4   32-- yaln ız səsin  can lan d ırılm ası ü çü n :8524  3 2   100 0 —   d ia m e tri  6 ,5   s m -d ə n  ç o x 

 

o lm a y a nəd158524 3 2  9 0 0  0 —   d ia m e tri  6 ,5   s m -d ə n  ço xəd158 5 2 4  39-   d ig ərləri:8524 3 9   1 0 0  0 —   m aşın ın   o x u y a   b iləcəyi  ikili

 

fo rm a d a   olan ,  m a n ip u ly a siy a  ed ilə

 

bilən  v ə  y a   h esab lay ıcı  m a şm la rın 

 

k öm əy i  ilə istifa d ə çiy ə   in terak tiv 

 

giriş  tə m in   e d ə n   k o m a n d a la rın ,

 

m ə lu m a tla rın ,  sə sin   v ə   təsv irin 

 

ca n lan d ırılm ası  ü çü nəd15—   d ig ərləri:8 5 2 4  3 9  2 0 0  0 -—   u n iv e rs a l,  rə q ə m li  disklərəd158 5 2 4   39  8 0 0  0 - —   d ig ərləriəd158 5 2 4  4 0  0 0 0   0 -  səs  v ə  y a   tə s v ird ə n   fərqli

 

h a d isə lə rin  can la n d ırılm a sı  ü çü n 

 

m aq n it len tləriəd5-  d ig ə r  m a q n it len tləri:8 5 2 4   51  0 0 0   0 -   eni  4   m m -d ə n   ç o x   o lm a y a nəd158 5 2 4  5 2   0 0 0  0 -   eni  4   m m -d ə n   ç o x ,  lakin 6 ,5   m m -

 

dən  ç o x   o lm a y a nəd158 5 2 4  5 3   0 0 0   0 -  eni  6,5  m m -d ə n  ç o xəd158 5 2 4  6 0   0 0 0  0 -  m aq n it  zo lağ ı  o la n   k a rto çk a la rəd15- d ig ərləri:8 5 2 4  91  0 0 0  0 -   səs  vo y a   tə s v ird ə n   fərqli

 

h ad isələrin   can la n d ırılm a sı  ü çü nəd58 5 2 4   9 9-   d igərləri:8 5 2 4   99  1 0 0   0 —   m aşın ın   o x u y a   b iləcəy i  ikili

 

fo rm ad a  o lan ,  m a n ip u ly a siy a   ed ilə

 

bilən v ə  y a   h e sa b la y ıcı  m aşın ların 

 

köm əyi  ilə  istifa d ə çiy ə   in terak tiv 

 

giriş tə m in   o lu n a n   k o m a n d a la rın ,

 

m o lu m atların ,  səsin   v ə   təsvirin 

 

can lan d ırılm ası  ü çü nəd158 5 2 4   9 9   9 0 0  0 —   d igərləriod15

-  


981

  -


8 5 2 5R a d io te le fo n ,  ra d io te le q ra f,  ra d io 

 

v ə   y a   te le v iz iy a   y a y ım la rı  ü çü n 

 

ö tü r ü c ü   a p a r a tu r a la r ,  q ə b u le d ici,

 

s ə s y a z ıc ı v ə   y a   c a n la n d ırıc ı

 

a p a r a tu r a s ı  o lm a y a n ;  te le v iz iy a 

 

k a m e ra la r ı,  k a d r  ba  k a d r  tə s v iri

 

v id e o k a m e r a la r   v ə   d ig ə r çək iliş

 

v id e o k a m e r a la rı:8 5 2 5   10-  ö tü r ü c ü   a p a ra tu ra la r:8 5 2 5   1 0   1 0 0   0 —  m ü lk i a v ia s iy a  ü çü n   ra d io te le q ra f

 

v ə   y a   ra d io te le fo n  a p a ra tu ra la rıə d0 ,5—  d ig ə rlə ri:8 5 2 5   1 0  5 0 0  0 —   ra d io   te leq raf v ə  y a  r a d io   telefo n 

 

a p a ra tu ra la rıəd0 ,58 5 2 5   1 0   8 0 0   0 —   d ig ə rlə riə d0 ,58 5 2 5  2 0-  q əb u led ici  q u rğ u su   o la n   ö tü r ü c ü 

 

a p a ra tu ra la r:8 5 2 5  2 0   1 0 0  0 —  m ü lk i  a v ia s iy a  ü ç ü n  ra d io te le q ra f

 

v ə   y a  ra d io te le fo n   a p a ra tu ra la rıə d0 ,5—  d ig ərləri:8 5 2 5  2 0 9 1 0  0 —   p e y k   ra b itə   şəb ək əsi  ü ç ü n   (m o b il

 

te lefo n lar)ə d158 5 2 5   2 0  9 9 0  0 —   d ig ərləriə d158 5 2 5   3 0-  te le v iz iy a   k a m e ra la rı:8 5 2 5   3 0   1 0 0  0 -- ü ç  v ə  y a   d a h a   artıq  ö tü rü c ü 

 

tru b k a la rlaəd158 5 2 5   3 0  9 0 0  0 --  d ig ə rlə riəd158 5 2 5  4 0-  k a d r  ba  k a d r  təsviri  v id e o k a m e -

 

r a la r   v ə   d ig ə r çək iliş  v id e o k a m e -

 

ra la rı;  elek tro n   (rə q ə m li)

 

v id e o k a m e ra la r:— k a d r  ba  k a d r  təsv iri

 

v id e o k a m e ra la r;  e le k tro n   (rə q ə m li)

 

v id e o k a m e ra la r:8 5 2 5  4 0 1 1 0  0 —   elek tron   (rə q ə m li)əd158 5 2 5  4 0   1 9 0  0 —   d ig ərləriəd15—  d ig ə r  çəkiliş v id e o k a m e r a la rı:8 5 2 5   4 0  9 1 0  0 —  y aln ız,  telev iziy a  k a m e ra la rın ın 

 

k ö m ə y i  ilə  alın m ış  səs  v ə   təsv irləri

 

y a z a   bilənəd15

-

982-

8525  4 0  990 0 —   d ig ərləriəd158526R a d io lo k a sıy a ,  ra d io n a v iq a s iy a 

 

a p a ra tu ra s ı  v ə   d istan sio n   id arə

 

o lu n a n  ra d io   a p a ra tu ra la r:8 5 2 6   10- ra d io lo k a s iy a   a p a ra tu ra la r:8526  10  100 0 --  m ü lk i  a v ia s iy a   ü ç ü nəd0 ,58526  10  900 0 -   d ig ərləriəd15-  d ig ərləri:8 5 2 6  91-  ra d io n a v iq a s iy a   a p a ra tu ra la r:—   m ü lk i  a v ia s iy a   ü çü n :8 5 2 6  91  110 0 —  ra d io n a v iq a s iy a   q əb u led iciləriəd0 ,58 5 2 6  91  190 0 -—   d ig ərləriəd58526 91  9 0 0  0 —   d ig ərləriəd58 5 2 6  92--  d istan sio n   id a rə   o lu n an   ra d io 

 

a p a ra tu ra la r:8 5 2 6  9 2   100 0 —  m ü lk i  a v ia siy a   ü çü nəd0 ,58 5 2 6  9 2  9 0 0  0 —   d ig ə rlə riəd58 5 2 7R ad io telefo n ,  ra d io te le q ra f  əlaq əsi

 

v ə y a   ra d io  y a y ım   ü çü n   q əb u led ici

 

a p a ra tu ra la r,  s ə sy a z ıcı  v ə  y a   can -

 

lan dırıcı  a p a ra tu ra la rla   və  y a   sa a t-

 

larla  bir  k o rp u s d a   y e rlə şd irilm iş  vo

 

ya  y e rlə şd irilm ə m iş:- xarici  en erji  m ə n b ə y i  o lm a d a n 

 

işləyən   g en iş y a y ım lı  rad io q əb u l-

 

ed icilər,  ra d io te le fo n   v ə  ya  ra d io te -

 

leq raf siq n alların ı  q əbu l  e d ə   bilon

 

q əb u led icilor  d axil  o lm aq la:8 5 2 7 1 2-  cib  k a sse t  p le y e rlə ri,

 

rad io q əb u led ici  ilə:8 5 2 7  12  1 0 0  0 —  an alo q   v ə  rəq om li  o x u y u cu 

 

sistem ləod158 5 2 7   12  9 0 0   0 —  d igorloriod158 5 2 7   13—  so sy azıcı  v ə  y a   sə sca n la n d ırıcı

 

q u rğ u la rla   o la n   d ig ə r  a p a ra tu ra la r:8 5 2 7 1 3 1 0 0  0 —  lazerli  o x u y u c u   sistem lood15—   d igorlori:8 5 2 7 1 3   9 1 0   0 — -  k a sse t  tipli  a n a lo q   v ə   rəqom li

 

o x u y u c u   siste m ləod158 5 2 7   13  9 9 0  0 —   d ig ərləriəd15

-  


983

  -


8 5 2 7   1 9  0 0 0  0 --  d ig ərləriə d15- y a ln ız   x a ric i  en erji  m ə n b ə y i  ilə

 
?


darba-devju-aptaujas.html

darbata-na-svetlina---bet-3.html

darbe-giriimi-sonras.html

darbi-protiv-shvecii--.html

darby-pop-bruce-lee-the.html