1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 73

Dərələyəz mahalının kameral təsviri

səhifə55/73
tarix01.02.2018
ölçüsü2.75 Kb.

216


Dərələyəz mahalının kameral təsviri 


5.­Novruz­Əlipəna­oğlu­28­y;­oğlu­Ağaverdi­2­y.

1 il əvvəl Qarabağın Püsyan kəndindən gələnlər:


1.Hacı­Alı­Gülməmməd­oğlu­45­y;­oğlanları:­Şükrulla­
4­y;­Əsədulla­1­y.
2.­İrzaqulu­Balı­oğlu­55­y;­oğlanları:­İbrahim­7­y;­Al-
lahverən­3­y.

8 il əvvəl İrandan gələnlər:


1.Seyid­ Əli­ Seyid­ Həsən­ oğlu­ 50­ y;­ oğlanları:­ Seyid­
Abdulla­15­y;­Seyid­Rza­7­y;­Seyid­Həsən­4­y.

Yaddan çıxanlar:


1.Məmməd­İsgəndər­oğlu­30­y;­oğlu­Şükür­4­y.
2.­Eylas­Haco­oğlu­20­y.
Kəndin­əhalisi­müsəlman­dininin­şiə­məzhəbinə­mən­
subdur,­ köçəri­ həyat­ sürürlər.­ 2­ xalvar­ əkin­ var.­ İldə­ 10­
Naxçıvan­xalvarı­buğda,­14­Naxçıvan­xalvarı­arpa­biçirlər.­
Heyvandarlıq­ və­ az­ miqdarda­ əkinçiliklə­ məşğul­ olurlar,­
dolanışıq­yaxşıdır.­Torpağı­daşlı­olsa­da,­dərələrdə­yararlı­
örüş­var.­
Tikinti­üçün­14­verst­aralıda­olan­Cul­meşəsindən­isti-
fadə­edirlər.
14­verst­torpağı­var,­onun­2­xalvarı­suvarılan,­20­xalva-
rı­dəmyə­əkinə­yararlı­torpaqdır.­Çay­və­2­bulağın­suyundan­
istifadə­ edirlər.­ İldə­ 1.000­ bağ­ ot­ biçirlər.­ Buğda­ və­ arpa­
əkirlər.
Xəzinəyə­məxsus­olan­bu­kənddən­qəza­mərkəzinə­56,­
nahiyə­mərkəzinə­30­verstdir.
Kənddə­2­yararsız­dəyirman,­2­yararsız­bəzirxana,­aza-
cıq­zədələnmiş­bir­kilsə,­7­at,­164­iribuynuzlu,­89­xırda­
buynuzlu­heyvan­var.

İmza:

­ Kulakanlı­ tayfasının­ icma­ başçısı­ Əlmərdan­
Məmmədalı­ oğlu­ (möhür).

217


(1831-ci və 1842-ci illər)


№49(№75). GABUD KƏNDİ


Qaraçorluların kulakanlı tayfası.


1.Kəndxuda­Şahbəndə­Ruşan­oğlu­42­y;­oğlanları:­Alı­
12­y;­Vəli­8­y;­qardaşı­Xudabəndə­27­y.
2.­Həzrətqulu­Ruşan­oğlu­53­y.
Müsəlmanların­ şiə­ məzhəbinə­ mənsubdurlar,­ köçəri­
həyat­sürürlər.­50­Naxçıvan­xalvarı­əkin­yeri­var.­İldə­100­
Naxçıvan­xalvarı­buğda,­50­Naxçıvan­xalvarı­arpa­biçirlər.­
1­ işlək­ və­ 1­ yararsız­ dəyirman,­ 1­ yararsız­ bəzirxana­ var.­
Əkin­çiliklə­məşğuldurlar.­Dolanışıq­ortababdır.­Torpaqları­
qarator­paqdır,­dərələrdə­iri­daşlar­olduğuna­görə,­atla­gəz-
mək­rahat­deyil.­15­verst­məsafədə­yerləşən­Cul­meşəsindən­
istifadə­edirlər.­Ərazisi­10­verstə­yaxındır,­amma­0,5­verst­
suvarılan­,­5­xalvar­dəmyə­əkinəyararlı­torpağı­var.­İçmək­
üçün­bulaqlardan­istifadə­edilir,­sağlam­sudur.­Biçənəkləri­
1­xalvar­ərazini­tutur.­İldə­3­min­bağ­ot­biçirlər.­Buğda­və­
arpa­əkilir.
Kənd­xəzinəyə­məxsusdur.­Qəza­mərkəzi­olan­

Naxçı-


van şəhərinə

­qədər­olan­məsafə­50­verst,­nahiyə­mərkəzinə­

(Keşişkənd) 

qədər­32­verstdir.
Sakinlərin­ 2­ atı,­ 35­ iribuynuzlu,­ 51­ xırdabuynuzlu­
mal­qarası­ var.

İmzalar:

­Kulakanlı­tayfasının­icma­rəhbəri­Əlmərdan­
Məmmədalı­oğlu­(möhür);­­Şahbəndə­Ruşan­oğlu.

№50(№76).HAXILI KƏNDİ


Qaraçorluların kulakanlı tayfası.


1.Şahhüseyn­Əlmərdan­oğlu­52­y;­oğlu­Hümbət­16­y.
2.­Fətəli­Şahhüseyn­oğlu­32­y;­oğlanları:­Qasım­2­y;­
Hümbət­6­y.
Müsəlman­dininin­şiə­məzhəbinə­mənsubdurlar,­köçəri­

218


Dərələyəz mahalının kameral təsviri 


həyat­sürürlər.­2­Naxçıvan­xalvarı­əkin­­var.­İldə­17­Naxçı-
van­xalvarı­buğda,­8­naxçıvan­xalvarı­arpa­bişirlər.
Xalçaçılıq­və­az­miqdarda­əkinçiliklə­məşğul­olurlar,­
dolanışıq­ortababdır.­Torpağı­gilli­və­olduqca­daşlıdır.­Öz­
me­şəsi­yoxdur,­24­verst­məsafədə­yerləşən­Cul­meşəsindən­
istifadə­ edirlər.
7­verst­torpağı­var,­onun­2­xalvarı­suvarılan,­4­xalvarı­
dəmyə­ əkinəyararlı­ torpaqdır.
Buğda­və­arpa­əkirlər,­ildə­200­bağ­ot­biçirlər.
Kəndin­ yaxınlığında­ qaba­ daşdan­ tikilmiş­ və­ tavanı­
azacıq­zədələnmiş­qədim­karvansara­var.­Xəzinəyə­məxsus­
olan­bu­kənddən­qəza­mərkəzinə­64­verst,­nahiyə­mərkə-
zinə­12­verstdir.

İmzalar:

­Kulakanlı­tayfasının­icma­rəhbəri­Əlmərdan­
Məmmədalı­oğlu(möhür);­Şahhüseyn­Əlmərdan­oğlu.

№51(№77).QAYALI KƏNDİ


Qaraçorluların külükçə tayfası.


1.Hüseynalı­Alı­oğlu­60­y;­oğlu­Səfəralı­10­y.
2.­Mehralı­Hüseynalı­oğlu­35­y;­oğlu­Kərbəlayi­­2­y.
3.­ Məmmədbağır­ Kərbəlayi­ İsmixan­ oğlu­ 40­ y;­ oğlu­
Həsənqulu­ 4­ y.
4.­Abdalxan­Kərbəlayi­İsmixan­oğlu­35­y.
5.Məmmədxan­Məhəmməd­oğlu­60­y;­oğlanları:­Allah­
verdi­30­y;­Hümbətalı­23­y.
6.­Mehdi­Kərbəlayi­İsmixan­oğlu­48­y;­oğlu­Abbas­26­y.

Yaddan çıxan


1.Cəfər­ İsmixan­ oğlu­ 35­ y(siyahıyaalmadan­ sonra­
ölüb).
Müsəlmanların­ şiə­ məzhəbinə­ mənsubdurlar,­ köçəri­
həyat­ sürürlər.

219


(1831-ci və 1842-ci illər)


­2­Naxçıvan­xalvarı­əkin­var.­İldə­15­Naxçıvan­xalvarı­
buğda,­5­Naxçıvan­xalvarı­arpa­biçirlər.
Əkinçilik­və­xalçaçılıqla­məşğul­olurlar,­kənddə­1­dəyir-
man,­3­arıxanada­20­arı­ailəsi­var,­dolanışıqları­ortababdır.
Arpaçayın­ üstündə­ yerləşən­ dərələrdəki­ torpaqları­
daş­rəsəklidir,­öz­meşəsi­yoxdur,­5­verst­uzaqda­yerləşən­
Çaykənd­ meşəsindən­ istifadə­ edirlər.
7­verst­torpağı­var,­onun­1­xalvarı­suvarılan­əkinəyarar-
lı­torpaqdır,­Arpaçayın­suyundan­istifadə­edirlər.
Buğda­ və­ arpa­ əkirlər.­ Əkinəyararlı­ torpağı­ az­ oldu-
ğuna­görə,­bu­kəndin­əhalisi­başqa­kəndlərin­ərazisində­də­
əkin­ edir­lər.
Xəzinəyə­məxsus­olan­bu­kənddən­qəza­mərkəzinə­86,­
nahiyə­mərkəzinə­18­verstdir.
Kənddə­3­at,­58­iribuynuzlu,­89­xırdabuynuzlu­hey­van­var.

İmzalar:

­ İcma­ rəhbəri­ Bəylər­ Bayram­ oğlu;­ Mehdi­
Kərbəlayi­ İsmixan­ oğlu.

№52(№78). MARTİROS KƏNDİ


Salmasdan­köçürülən­33,­Naxçıvan­qəzasından­gələn­1­
erməni­ailəsinin­siyahısı.
25­ Naxşıvan­ xalvarı­ əkin­ var,­ 200­ Naxçıvan­ xalvarı­
buğda,­ 150­ Naxçıvan­ xalvarı­ arpa­ biçirlər.
Qəza­mərkəzinə­56,­nahiyə­mərkəzinə­28­verstdir.
Əkinçiliklə­məşğul­olurlar,­kənddə­3­dəyirman,­3­arıxa-
nada­23­arı­ailəsi­var,­dolanışıqları­yaxşıdır.
Torpaqları­dağlıq­yerdə­olsa­da,­əkinçiliyə­olduqca­ya-
rarlıdır.­Öz­meşəsi­olmadığına­görə­Herher­meşəsindən­is-
tifadə­edirlər.
28­verst­torpağı­var,­onun­20­xalvarı­suvarılan,­50­xal-
varı­dəmyə­əkinəyararlı­torpaqdır.­Suvarma­üçün­çay­və­16­

:

Turkologi -> 2017
2017 -> Microsoft Word multikulturalizme giris docx
2017 -> ƏLİ ŞAMİl burul ğ anda n ç ixma q m ü m k ü n d ü r m ü ? B a k ı — 0 1
2017 -> İbrahim Qəfəsoğlu TÜrk miLLİ
2017 -> Azərbaycan miLLİ eləMLƏr akademtyasi naxçivan böLMƏSİ
2017 -> Xristianliq tarixi
2017 -> Ə liyev İlham Yaylaqalı oğlu 1968-ci il aprel ayının
2017 -> HəSƏn bəy rumlu əHSƏNÜt-təvariX


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


chast-3---osnovi-2.html

chast-3--antisovetskij.html

chast-3--effektornie.html

chast-3--infekcionnie.html

chast-3--nejropsihologiya-2.html